Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Tematy
Okupacja niemiecka
Początek wojny niemiecko-polskiej 1.09.1939
Polscy jeńcy wojenni w niewoli niemieckiej
Polityka narodowościowa w Generalnej Guberni
Życie codzienne okupowanych miast i wsi