Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Supełek — chrońmy pamięć naszego miasteczka” — wielokulturowa tożsamość Michałowa
Miejscowość / Region: Michałowo
Instytucja: Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku - Universitas Bialostocensis
Opiekun / Nadzór nad projektem: Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku - Universitas Bialostocensis, Magdalena Anchimowicz, Ewa Dąbrowska, Anna Drabiuk, Magdalena Otoka
Autorzy projektu: Magdalena Anchimowicz, Ewa Dąbrowska, Anna Drabiuk, Magdalena Otoka
Grupa wiekowa: gimnazjaliści
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku - Universitas Bialostocensis
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 14, pok. 511
15-097 Białystok
Telefon: 085-745-71-76
fundacja@uwb.edu.pl
http://www.fundacja.uwb.edu.pl

Uwagi wstępne

„Supełek – chrońmy pamięć naszego miasteczka” to realizowany w 2006 i 2007 roku w Michałowie projekt edukacyjny poświęcony badaniu lokalnej wielokulturowej przeszłości. Młodzież wcielając się w rolę badaczy historii, na podstawie rozmów z najstarszymi mieszkańcami Michałowa opisała i zilustrowała jego przedwojenną przeszłość, ze szczególnym uwzględnieniem różnych grup narodowych i religijnych wówczas je zamieszkujących.

Cele
Celem projektu było zaktywizowanie młodych ludzi do odbudowy pamięci o lokalnej przeszłości swojej miejscowości oraz uświadomienie im znaczenia wielokulturowości, potrzeby dialogu i tolerancji, przeciwstawiania się takim negatywnym postawom jak antysemityzm i rasizm. Projekt łączył pokolenia - młodzi ludzie zdobywali wiedzę o przeszłości od najstarszych mieszkańców Michałowa, uczyli się szacunku do ich doświadczeń i poznawali ich wartość. Projekt umożliwił młodzieży również zdobycie umiejętności pracy w grupie oraz autoprezentacji.
  
Realizacja
Działania realizowane w ramach projektu ukierunkowane były na wspólne pisanie „Księgi Pamięci” - monografii, która będzie zbiorem tekstów, rysunków i zdjęć przedstawiających przedwojenną przeszłość Michałowa, tak jak została zapamiętana przez najstarsze pokolenie mieszkańców.
  
W tym celu ogłoszony został otwarty konkurs skierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej z Michałowa. Mieli oni wcielić się w rolę badaczy historii i – na podstawie rozmów z przedstawicielami najstarszego pokolenia – opisać, zilustrować lub sfotografować przedwojenną przeszłość miasteczka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych grup narodowych i religijnych wówczas tu zamieszkujących.

Najlepsze prace - literackie, plastyczne i fotograficzne – zostały opublikowane w finalnym dokumencie projektu. Tym sposobem uczniowie wzięli czynny udział we wszystkich etapach przygotowywania „Księgi Pamięci” – od jej napisania po zilustrowanie. Obok publikacji drukiem, równolegle stworzona została strona internetowa projektu: http://www.supelek.uwb.edu.pl

Integralną częścią projektu są warsztaty przygotowawcze skierowane do uczestników konkursu. Warsztaty prowadzone były przez studentów socjologii UwB. Dotyczyły metodologii zbierania informacji w drodze rozmów ze starszymi osobami (oral history). Pod względem treści i sposobu przekazu warsztaty dostosowane były do specyfiki stojącego przed młodzieżą zadania oraz możliwości poznawczych 15-19-latków.
  
Realizacja projektu wspierana była przez spotkania konsultacyjne z jego animatorami. Zebrania poświęcone były ewentualnym problemom napotkanym przez uczestników podczas przygotowywania prac konkursowych.
  
Uczestnicy projektu odwiedzili też Białystok. Wycieczka pozwoliła im poznać wielokulturową przeszłość tego miasta i odnieść to doświadczenie do swojej lokalnej historii.
  
Finał
4 kwietnia 2007 odbył się na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB finał projektu. Przybyłych na uroczystość gości przywitał honorowy patron projektu – Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, prof. dr hab. Andrzej Sadowski. Następnie odbył się wykład prof. Edmunda Dmitrowa na temat pamięci społecznej. Zaprezentowana została Księga Pamięci Michałowa „Zobaczyć to, czego nie ma”. Na finale obecna była jedna z najstarszych mieszkanka Michałowa, z którą uczniowie przeprowadzali wywiady podczas realizacji projektu - p. Nina Gorbacz.

Tekst dydaktyczny

Podjęta przez nas inicjatywa spełniła swój podstawowy cel, jakim było wzbudzenie zainteresowania przeszłością Michałowa wśród jego młodych mieszkańców poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielami najstarszego pokolenia i – szerzej – sprowokowanie refleksji nad przeszłością i pamięcią historyczną. W naszym przekonaniu największa ...

Dokumenty
Linki
Metodologia
warsztaty (praca grupowa pod kierunkiem trenera)
badanie historii lokalnej
interpretacja dokumentów historycznych
interpretacja zdjęć historycznych
przygotowanie wystawy
Tematy
Okupacja niemiecka
Okupacja sowiecka
Życie codzienne okupowanych miast i wsi
Represje nazistowskie wobec ludności cywilnej
Wcielenie Ziem Wschodnich II RP do ZSRR