Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Przywróćmy Pamięć” — historia diaspory żydowskiej w naszej miejscowości
Miejscowość / Region: Warszawa
Instytucja: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Opiekun / Nadzór nad projektem: Agata Tomaszewska
Autorzy projektu: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Grupa wiekowa: gimnazjaliści
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Agata Tomaszewska
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
ul. Grzybowska 2/44
00-131 Warszawa
Telefon: 022-436-60-00
http://www.pamiec.fodz.pl

Uwagi wstępne

Program „Przywróćmy Pamięć” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i może być realizowany zarówno w czasie lekcji, jak również jako element pracy kół zainteresowań, samorządu uczniowskiego czy w ramach innych zajęć pozaszkolnych.

Formuła programu
Uczniowie realizują projekt edukacyjny: na podstawie dostępnych źródeł informacji oraz wiadomości zebranych od starszych ludzi rekonstruują wielokulturową historię swojej miejscowości, koncentrując się na historii lokalnej diaspory żydowskiej. Następnie wspólnie planują i realizują działania publiczne, aby przywrócić pamięć o lokalnym dziedzictwie innym mieszkańcom miejscowości. Jednym z elementów tych działań jest opieka nad cmentarzem żydowskim znajdującym się w okolicy. Ta otwarta formuła pozwala nauczycielowi dostosować projekt do możliwości uczniów, ich zainteresowań oraz specyfiki środowiska, w którym działają.
  
Metody
Program „Przywróćmy Pamięć” zakłada pracę metodą projektu edukacyjnego. Metoda ta gwarantuje głębokie zaangażowanie wszystkich uczniów, pozwala wykorzystać różnorodne umiejętności młodych ludzi i motywuje ich do dalszej pracy. Metoda projektu pozwala także łączyć edukację szkolną i pozaszkolną. Warstwa historyczna programu wykorzystuje w pracy uczniów oral history – opowieści świadków jako źródło historyczne. Praca ze źródłami nie-pisanymi wciąż nie jest popularna w polskiej szkole, szczególnie w małych miejscowościach.
  
Innowacją merytoryczną programu „Przywróćmy Pamięć” jest umożliwienie połączenia w projektach elementów edukacji o Holokauście z edukacją wielokulturową i działaniami lokalnymi. Odniesienie ogólnej wiedzy historycznej do lokalnego kontekstu pozwoli uczniom lepiej przyswoić wiadomości na temat Holokaustu, wzmacniając jednocześnie emocjonalny wymiar edukacji o Holokauście Kolejnym ważnym elementem jest angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz dziedzictwa. Dlatego uczniowie podejmują różnorodne działania publiczne, by przywrócić lokalnej społeczności pamięć na temat wielokulturowej przeszłości regionu.
  
Szkolenia
Oprócz szkolenia dla nauczycieli, animatorzy Fundacji przeprowadzają szkolenia regionalne dla uczniów; dotyczą one kultury i tradycji żydowskiej, a także pracy metodą projektu.
  
 Materiały
  
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego wydała na potrzeby programu materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Materiały te składają się z informacji na temat metodyki projektów realizowanych w ramach programu „Przywróćmy Pamięć” (w tym elementów edukacji o Holokauście oraz stosowanie oral history), a także tekstów źródłowych, esejów i scenariuszy lekcji. Wiele uwagi poświęcamy polsko-żydowskiemu współistnieniu.
  
Strona internetowa
  
Szkoły uczestniczące w programie „Przywróćmy Pamięć” mają możliwość samodzielnego zamieszczania na stronie informacji na temat swoich projektów; na stronie dostępne są również zasoby materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli , galerie zdjęć, a także forum internetowe.
  
 Program „Przywróćmy Pamięć” był realizowany w edycji 2005/2006 i 2006/2007. Obecnie trwa nabór uczestników do edycji 2007/2008. Wszystkie niezbędne informacje na temat programu znajduję się na stronie internetowej: www.pamiec.fodz.pl

Tekst dydaktyczny

Program „Przywróćmy Pamięć” poszerza ofertę edukacyjną szkół o bezpłatne zajęcia dodatkowe, jak również może wzbogacić lekcje historii lub wiedzy o społeczeństwie.
  
Drukowane materiały edukacyjne oraz dodatkowe publikacje przekazywane szkołom pozostają do ich dyspozycji. Są to materiały stworzone specjalnie na ...

Dokumenty
Metodologia
warsztaty (praca grupowa pod kierunkiem trenera)
zbieranie relacji świadków (oral history)
badanie historii lokalnej
opieka nad miejscem pamęci
Tematy
Okupacja niemiecka
Polityka narodowościowa na terenach włączonych do Rzeszy
Polityka narodowościowa w Generalnej Guberni
Okupacja sowiecka
Życie codzienne okupowanych miast i wsi