Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Tworzenie modelu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze
Miejscowość / Region: Krzyżowa
Instytucja: Inicjatywa Krzyżowa-Berlin e.V., Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Opiekun / Nadzór nad projektem: Andresa Pavel
Autorzy projektu: Franziska Mandel, ChristianGeissler-Jagodziński
Grupa wiekowa: licealiści
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Inicjatywa Krzyżowa-Berlin e.V., Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

 

Uwagi wstępne

W ramach projektu Model International Criminal Court (MICC) realizowanego wspólnie przez Inicjatywę Krzyżowa i Berlin e.V młodzież zajmuje się tematyką łamania praw człowieka, zbrodni ludobójstwa i zbrodni wojennych. Młodzi ludzie tworzą symulację postępowania sądowego w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Przedmiotem symulacji są łamanie praw człowieka, zbrodni ludobójstwa i zbrodni wojennych.
Projekt pochodzi z partnerskiej strony „Lernen aus der Geschichte”.

Uczniowie z Niemiec, Polski i trzeciego, corocznie zmieniającego się europejskiego kraju, opracowują w międzynarodowych grupach mowy obrończe i oskarżycielskie oraz wyroki zaczerpnięte z oryginalnych protokołów sądowych oraz przejmują role oskarżycieli, obrońców i sędziów. Zespół prasowy, który również tworzą uczniowie, odgrywa rolę sprawozdawców wydarzeń w mediach.

Cele projektu
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na ochronę i nienaruszalność praw człowieka oraz przybliżenie uczniom zasad funkcjonowania międzynarodowego prawa karnego i instytucji prawnych, jako instrumentów ochrony tych praw. Założeniem projektu jest umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy o przebiegu procesu sądowego, wyjaśnienie niuansów i trudności prawnego dowodzenia i wyrokowania.
  
Uczestnicy na podstawie rozpatrywanych faktów przygotowują — stosownie do swojej roli sędziów, prokuratorów, obrońców czy mediów — strategię działań w ramach procesu. Dzięki temu rozwijają umiejętności otwartego i efektywnego prezentowania własnego zdania. Muszą nie tylko przedstawić własne opinie, ale również odnieść się argumentów innych i rozważyć je.
  
Ponadto zamierzeniem projektu jest zachęcenie uczniów do tego, by zajęli się tematem narodowego socjalizmu w kontekście, którego do tej pory nie poznawali. Chodzi o zbadanie motywacji sprawców oraz administracyjnego, prawnego kontekstu zbrodniczych działań III Rzeszy. Tak więc w każdej symulacji pojawia się przynajmniej jeden przypadek z protokołów sądowych procesów norymberskich.
  
Metoda
Metoda symulacji bardzo dobrze nadaje się do celów edukacji obywatelskiej. Wcielenie się w role realnych postaci i realne sytuacje było dla młodzieży dużym wyzwaniem. Dzięki uczestnictwu w zajęciach tego typu, uczniowie kształcą kompetencje poznawcze i proceduralne, które w ramach „normalnych” lekcji, ze względu na swą abstrakcyjność i brak odniesienia do życia codziennego argumenty — bywają dla nich niezrozumiałe.
  
Symulacja łączy uczenie poznawcze poprzez konieczność stosowania prawnych ram działania, zadawanie pytań (zbrodnie w swym specyficznym kontekście historycznym i ich prawne karanie) oraz proces podejmowania decyzji (w ramach symulowanego procesu) z własnym doświadczeniem zdobytym przez samodzielne działania. Symulacja jako praca zespołowa ułatwia uczenie się, dzięki potencjałowi współpracującej ze sobą grupy.
  
Przygotowanie
Pilotażowy projekt Modelu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze odbył się pierwszy raz w dniach 7–11 grudnia 2005 roku w Krzyżowej. W lipcu tego samego roku doszło do pierwszego spotkania przygotowawczego, w którym wzięli udział niektórzy uczniowie i nauczyciele z krajów biorących udział w projekcie oraz organizatorzy i doradcy w kwestiach pedagogicznych i prawnych.
  
Na spotkaniu wspólnie ustalono strukturę i program symulacji. Zaakceptowano propozycje symulowania ról oskarżycieli, obrońców i sędziów. Zdecydowano się jednak nie odtwarzać postaci świadków i oskarżonych.
  
Treść symulacji opierała się na materiałach z Trybunału Norymberskiego i Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. Zwrócono przy tym uwagę na wybór takich przypadków, które z punktu widzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego są trudne do rozstrzygnięcia w kwestii odpowiedzialności oskarżonych.
  
Przed rozpoczęciem właściwej symulacji w Krzyżowej, nauczyciele z krajów biorących udział w przedsięwzięciu musieli wybrać uczestników akcji oraz odpowiednio ich przygotować. W kolejnych miesiącach zebrano dokumentację procesów (wypowiedzi świadków, dowody rzeczowe) oraz opracowano wymogi dotyczące uczniów. W tym celu sporządzono oficjalny podręcznik, w którym zamieszczono przebieg, reguły i wskazówki dotyczące opracowywania mów obrończych i oskarżycielskich.
  
Model: Międzynarodowy Trybunał Karny
Ramy projektu zbudowano na schemacie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jego struktura została jednak zredukowana do podstawowego zbioru reguł, który był łatwy dla zrozumienia dla uczniów, nieposiadających administracyjnego i prawniczego doświadczenia.
  
Symulację ograniczono do podstawowych elementów: oskarżenia, obrony, przesłuchania obu stron przez sąd oraz ogłoszenia i uzasadnienia wyroku. Zmniejszono też liczbę uwzględnionych w oryginalnych procesach dokumentów i dowodów. Jednocześnie powołano zespół prasowy, który w czasie realizacji projektu miał stworzyć gazetę w dwóch wydaniach i film, a po wszystkim zorganizować konferencję prasową.
  
Uczniowie pełniący role oskarżycieli i obrońców w danym procesie opracowywali „position papers”, w których przedstawiali swoją argumentację. Na tej podstawie sędziowie opracowywali tymczasowe wyroki. Nauczyciele nie wspierali uczniów merytorycznie, a jedynie pomagali przy organizacji podróży i samych obrad.
  
Seminarium MICC 2007
W dniach 13–18 kwietnia 2007 odbyło się trzecie seminarium MICC School Seminar. W oparciu o doświadczenia z minionych spotkań można było w roku 2007 dokonać pewnych zmian. Między innymi zdecydowano o zorganizowaniu dodatkowego dnia przygotowawczego już na miejscu w Krzyżowej. Wypełniły go spotkania i prezentacje poświęcone tematyce praw człowieka i humanitarnemu międzynarodowemu prawu karnemu. Interaktywne ćwiczenia w tym dniu służyły wspólnemu poznaniu się oraz zoptymalizowaniu współpracy młodzieży w mieszanych międzynarodowych grupach.
  
Rola nauczycieli towarzyszących uczestnikom
Podczas przeprowadzania symulacji nauczyciele nie pełnili żadnych oficjalnych funkcji. Współpracowali jednak przy bieżącej pedagogicznej ocenie działań uczniów oraz poszukiwaniu rozwiązań problemów, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu. Rozmawiali też ze swoimi uczniami, zbierając uwagi i opinie dotyczące przebiegu całej inicjatywy.
  
W ramach seminarium MICC 2007 zaoferowano nauczycielom oddzielne, trwające półtora dnia warsztaty, dotyczące tematyki praw człowieka. Podstawą tych warsztatów stał się „Kompas”, poradnik Rady Europy.

1  |  2  | 

Galeria

Tekst dydaktyczny

Ewaluacja / ocena / pytania
Inicjatywa została oceniona przy pomocy ankiety, którą rozesłano drogą emailową po zakończeniu spotkania. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie były pozytywne, a nawet pełne euforii.
  
Po pierwszym seminarium (w 2005 roku) analiza była jeszcze obszerniejsza. Jej efektem był postulat, aby uczniowie ...

Dokumenty
Linki
Metodologia
realizacja filmu
warsztaty (praca grupowa pod kierunkiem trenera)
gra z podziałem na role
interpretacja zdjęć historycznych
przeprowadzenie dyskusji
Tematy
Pamięć o przeszłości 1945-2008