Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Lublin

miasto wojewódzkie we wschodniej Polsce, położone na Wyżynie Lubelskiej, nad rzeką Bystrzycą i jej dopływami: Czechówką i Czerniejówką. 356 tys. mieszkańców (1999). Największym ośrodek przemysłowy, naukowy i kulturalny we wschodniej części Polski.
Od września 1939 do lipca 1944 Lublin znajdował się pod okupacją niemiecką. Niemcy utworzyli tu 7 obozów pracy Służby Budowlanej, 6 obozów pracy przymusowej, dwa obozy przejściowe dla Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny oraz getto (1941–42). W czasie II wojny zginęło około 40 tys. lubelskich Żydów, stanowiących przed 1939 ponad 1/3 ludności miasta. Na przedmieściu Lublina znajdował się obóz koncentracyjny Majdanek. W Lublinie mieścił się także areszt gestapo „Pod Zegarem” i więzienie śledcze na Zamku, przez które przeszło ok. 40 tys. więźniów. Lublin był ośrodkiem ruchu oporu, siedzibą okręgu AK, zaś od lipca 1944 siedzibą władz komunistycznych ― PKWN i Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej; wówczas na Zamku mieściło się ciężkie więzienie polityczne nadzorowane przez NKWD.