Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Wypędzeni — Zielonka 1944...” — zbiór relacji świadków historii miejscowości
Miejscowość / Region: Radom
Instytucja: Zespół Szkół im. Prezydenta I. Mościckiego w Zielonce, Stowarzyszenie „Porozumienie dla Zielonki
Opiekun / Nadzór nad projektem: Urszula Wysocka, Grzegorz P. Dudzik
Autorzy projektu: Urszula Wysocka, Grzegorz P. Dudzik
Grupa wiekowa: licealiści
Kontakt:

Stowarzyszenie „Porozumienie dla Zielonki"
ul. Przemysłowa 4a/62
05-220 Zielonka
spdz@poczta.onet.pl
spdzielonki.republika.pl

Z glosariusza

Generalne Gubernatorstwo

[niem. Generalgouvernement] (Generalna Gubernia, GG) jednostka administracyjno-terytorialna, utworzona przez okupacyjne władze niemieckie 26 października 1939, na podstawie dekretu Hitlera, na części ziem polskich, które nie zostały włączone do III Rzeszy.

Okupacja

czasowe przejęcie przez siły zbrojne państwa wojującego części lub całości terytorium państwa podbitego i ustanowienie tam faktycznej władzy. Współpracę obywateli kraju okupowanego z władzami okupacyjnymi na szkodę tego kraju lub jego obywateli określa się mianem kolaboracji.

Oral history (historia mówiona)

to technika badawcza we współczesnej praktyce historycznej, opierająca się na zbieraniu ustnych relacji świadków wydarzeń historycznych. Już pierwszy historyk — Herodot, opisując wojny perskie, powoływał się na przeprowadzone przez siebie wywiady.
Na upowszechnienie metod historii mówionej ogromny wpływ miało doświadczenie Holocaustu. Przeprowadzanie bezpośrednich wywiadów z ofiarami i świadkami hitlerowskiego terroru stało się jedną z metod podejmowanych prób historycznego, moralnego czy filozoficznego wytłumaczenia rzeczywistości Zagłady.