Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

XVII edycja konkursu „Historia Bliska

Ośrodek KARTA, wraz z instytucjami partnerskimi: Europejską Siecią Pamięć i Solidarność, Fundacją Körbera z Hamburga oraz Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza XVII edycję konkursu „Historia Bliska” w roku szkolnym 2012/2013:

Polacy–Sąsiedzi po II wojnie światowej: przeciw sobie, obok siebie, razem…

Uwaga: po raz pierwszy − specjalna nagroda dla zespołów międzynarodowych!

Uczestnikom konkursu proponujemy zbadanie i opisanie na podstawie konkretnych doświadczeń społeczności, z jakiej się wywodzą lub w jakiej żyją: w mieście, na wsi, w kręgu rodzinnym, przyjacielskim czy sąsiedzkim − w jaki sposób w drugiej połowie XX wieku wyglądały i zmieniały się relacje między Sąsiadami − zarówno żyjącymi wewnątrz jednego kraju, jak i tymi z sąsiedzkich narodów, które rozdzielały − niekiedy zmieniające się − granice państw.

Pragniemy, aby przyjrzeli się różnym, znaczącym wydarzeniom i życiu codziennemu − w dowolnym momencie przestrzeni historycznej: od traumy II wojny światowej, przez czas podziałów narzuconych „żelazną kurtyną” i dramatycznych zawirowań wewnątrz bloku „demokracji ludowych”, przez rewolucję „Solidarności” i przełom lat 1988−1989, aż po współistnienie w zjednoczonej Europie.

Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej niepublikowanych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych. Powinny zawierać krytyczną ocenę źródeł, dowodzić zdolności wyciągania wniosków; ważna jest również atrakcyjność prezentacji wyników badań.

Prace konkursowe mogą mieć różną formę, jak: zdobyta i krytycznie opracowana relacja świadka lub świadków historii, opracowany zbiór dokumentów, dziennik czy wspomnienie; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; film DVD, audycja radiowa czy prezentacja multimedialna wykorzystująca źródła; dopuszczalne są również inne formy, także mieszane (poza formami czysto plastycznymi). Szczegóły dotyczące ograniczeń formalnych zawarte są w regulaminie konkursu i instrukcji.

Praca może być podejmowana indywidualnie bądź zespołowo (w grupach do 6 osób), pod opieką dorosłych lub bez takiej opieki. Chętnie powitamy jako instytucje wspierające − obok szkół czy drużyn harcerskich, także biblioteki (szczególnie gminne).

Formalny termin rozpoczęcia konkursu: 10 września 2012, termin końcowy nadsyłania prac 28 lutego 2013; przewidywany termin zakończenia (ogłoszenia wyników i uroczystości finałowej z rozdaniem nagród) koniec roku szkolnego 2012/2013, po czym nastąpi wysyłka nagród książkowych i certyfikatów uczestnictwa dla wszystkich pozostałych (nienagrodzonych) uczestników konkursu, a także realizacja innych możliwych przedsięwzięć związanych z konkursem, jak: seminaria (w tym międzynarodowe), warsztaty itp.

Jury przyzna uczniom pieniężne nagrody i wyróżnienia (indywidualne i zespołowe), a nauczycielom wspierającym uczniów – nagrody i wyróżnienia specjalne. Przewidziane są także różne nagrody dodatkowe − rzeczowe, także w postaci udziału uczniów i nauczycieli w seminariach i warsztatach historycznych − w tym międzynarodowych krajowych i zagranicznych. Na nagrody i wyróżnienia dla uczniów i nauczycieli Organizatorzy planują pulę 50.000 zł (kwota ta może ulec jeszcze zmianie). 

Na nagrody specjalne dla zespołów międzynarodowych lub prac nadesłanych z konkursu „O nagrodę Prezydenta Federalnego Niemiec”, p.t „Polen und Deutschland: gegeneinander, nebeneinander, gemeinsam” przewidziana jest wyodrębniona pula 20 000 zł (ok. 5000 euro).

Nadesłane prace dopełnią kolekcję „Historii Bliskiej” w Ośrodku KARTA, dostępną dla zainteresowanych badaczy i wydawców. Przewidywana jest prezentacja prac lub ich fragmentów w internecie, w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych oraz ewentualnie także na wystawach, w publikacjach i prezentacjach wszystkich instytucji partnerskich.

(ak)

Uroki Istorii
Uroki Istorii – partnerski rosyjski portal internetowy prowadzony przez Stowarzyszenie „Memoriał”, publikujący informacje o projektach edukacyjnych dotyczących historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia stalinizmu i problematyki sowieckich represji. Także miejsce prezentacji konkursu dla młodzieży „Człowiek w historii. Rosja – XX i XXI wiek” – „siostrzanego” wobec polskiego konkursu „Historia Bliska”.