Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Getto białostockie

utworzone 26 lipca 1941, podporządkowane niemieckim władzom cywilnym okręgu białostockiego (Bezirk Bialystok), zamknięto w nim ponad 40 tys. Żydów z Białegostoku i okolic.

Getto Litzmannstadt / Łódź

zorganizowane w Łodzi przez okupacyjne, narodowosocjalistyczne (nazistowskie) władze III Rzeszy w 1939 r. getto żydowskie, do którego przymusowo przesiedlano ludność pochodzenia żydowskiego, głównie z terenów aglomeracji łódzkiej oraz Cyganów mordowanych w pierwszej kolejności. Zlikwidowane jako ostatnie w Europie w sierpniu 1944 roku.

Globocnik Odilo (1904-1945)

funkcjonariusz hitlerowski, od połowy 1942 szef NSDAP w dystrykcie lubelskim; kierował zagładą Żydów w GG (Aktion Reinhard); twórca i realizator niemieckiego okręgu osiedleńczego w dystrykcie lubelskim;

Główny Urząd Rasy i Osadnictwa

[niem. SS Rasse- und Siedlungshauptamt] (RuSHA) utworzony w 1931, w latach 1935-1945 funkcjonował jako jeden z 12 głównych urzędów SS. Służyć miał realizacji koncepcji H. Himmlera dotyczących „hodowli rasy germańskiej” i zdobywania dla niej „przestrzeni życiowej” (Lebensraum).

Gorbaniewska, Natalia

Poetka, dziennikarka, redaktor. Urodziła się w Moskwie w 1936 roku. Brała udział w demonstracji na placu Czerwonym w Moskwie przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Aresztowana w grudniu 1970 roku. Emigrowała w 1975 roku. Od 2005 roku ma obywatelstwo polskie.

Gross-Rosen (obecnie Rogoźnica)

Konzentrationslager Groß-Rosen (uproszczona pisownia: Gross-Rosen) - nazwa niemieckiego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, istniejącego w latach 1940-1945, nieopodal wsi Rogoźnica (nazwa powojenna), będącego na czele ponad setki obozów pracy założonych na Śląsku, na terenie Czech i Niemiec.

Grudzień 1970, wydarzenia grudniowe, rewolta grudniowa

Grudzień 1970, wydarzenia grudniowe, rewolta grudniowa – bunt robotniczy w Polsce w dniach 14-22 grudnia 1970 roku (strajki, wiece, demonstracje) głównie w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu, wynikające z pogarszającej się sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej kraju. Bezpośrednią przyczyną wydarzeń grudniowych stało się ogłoszenie 13 grudnia podwyżek cen detalicznych artykułów spożywczych.

Grupy Operacyjne KERM
grupy urzędników i specjalistów organizowane w 1945 r. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w celu przejęcia i zabezpieczenia mienia wartościowego gospodarczo: fabryk, infrastruktury, ...
Gurjanow, Aleksander, Гурьянов, Александр Э.

ur. 10 października 1950 w Moskwie, rosyjski doktor fizyk i historyk, badacz problematyki zesłań i więzienia ludności polskiej w czasach ZSRR, zatrudniony w stowarzyszeniu Memoriał.

Hadamar

Miasto w Hesji w pobliżu Limburga. W założonym w 1883 przytułku dla ubogich, od 1906 r. używanym jako zakład leczniczy dla umysłowo chorych, urządzono w 1940 szósty z instytutów "eutanazji". Od stycznia do sierpnia 1941 uśmiercono w komorach gazowych 10 072 osoby, a do 1945 zamordowano jeszcze, aplikując śmiertelne dawki leków, 5000 osób, w tym także 34 żydowskich "dzieci krwi mieszanej" wychowywanych w zakładzie oraz 476 chorych na gruźlicę polskich i rosyjskich robotników i robotnic przymusowych. W październiku 1945 pierwszy proces personelu zakładu przed amerykańskim sądem wojskowym, w 1947 proces karny przed cywilnym sądem niemieckim.

Higiena rasowa (eugenika)

Teoria doskonalenia cech dziedzicznych, nazwana po 1860 w Anglii przez Francisa Galtona terminem eugenika. Propagowane w Niemczech po 1890 r. przez Alfreda Ploetza i Wilhelma Schallmeyera pod pojęciem higieny rasowej i z bardziej radykalnymi celami.

Himmler Heinrich (1900-1945)

jeden z przywódców hitlerowskich Niemiec.

Hitlerjugend (HJ)

Utworzona w 1926 r. organizacja młodzieżowa NSDAP dla chłopców i dziewcząt. Jej celem było objęcie i polityczne kształtowanie całej niemieckiej młodzieży. Wskutek zakazu działalności innych związków młodzieży i przymusowe członkostwo HJ była jedyną instytucją wychowawczą oprócz domu rodzinnego i szkoły. 8,7 mln członków w 1938 r. HJ była zorganizowana na wzór paramilitarny z podziałem na grupy wiekowe i regiony: 10-14-latkowie - chłopcy jako pimpfy w
Deutsches Jungvolk (DJ), a dziewczęta w Jungmädel (JM); 14-18-latkowie odpowiednio w HJ lub BDM (Bund Deutscher Mädel). W latach 1939-1945 członkowie HJ i BDM pełnili wojskową służbę pomocniczą.

Holocaust

(całopalenie — termin angielski, pochodzący z kościelnej łaciny holocaustum, z gr. holo-kautóo — spalam ofiarę w całości) — określenie opisujące zorganizowane przez władze III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej prześladowania i zagładę milionów Żydów. Holocaust jest synonimem pojęcia Szoa (Shoah), oznaczającego całkowitą zagładę i zniszczenie.
Polityka zagłady, wywodząca się z programu nazistów jeszcze z lat trzydziestych, rozpętana już w połowie 1941 roku, trwała około 40 miesięcy.

Ireneusz Ślipek

absolwent seminarium duchownego, chórzysta, miłośnik zabytków, członek Wojewódzkiej Komisji Opieki nad Zabytkami w Sieradzu. W 1985/6 uratował cmentarz żydowski w Warcie i opiekował się nim przez około 20 lat. Posklejał własnoręcznie ponad 1000 zdewastowanych macew i ustawił je ponownie na terenie cmentarza żydowskiego.

 |  1  |  …  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  …  |  14  |