Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Tatarzy

grupa ludów pochodzenia tureckiego. Początkowo była to nazwa jednego z plemion mongolskich, by ostatecznie zostać rozciągnięta na ludy tureckie, mongolskie i tunguskie, wchodzące w najpierw w skład imperium Czyngis-chana, później Złotej Ordy i chanatów.

Towarzystwo Historyczne YACHAD

Towarzystwo Historyczne YACHAD (w hebrajskim RAZEM) stara się zawsze pozyskiwać wielu sojuszników i partnerów, realizując swoje cele, które zobowiązują je do tego. Są to m.in.: 1) utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami miasta Zduńska Wola wyznania mojżeszowego oraz ich potomkami, 2) wspieranie inicjatyw kulturalnych i oświatowych dotyczących kultury żydowskiej, 3) pobudzanie świadomości i tolerancji społeczeństwa, 4) edukacja w zakresie historii i kultury narodu żydowskiego, 5) ochrona dóbr kultury, 6) wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym i społecznym oraz rozwoju wolontariatu młodzieżowego, 7) poszanowanie tożsamości narodowej i kultury oraz przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kulturze.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

powstało w 1944 roku. Towarzystwo organizowało głównie imprezy propagandowe, takie jak obchody rocznic rewolucji październikowej, wycieczki do ZSRR, wymianę grup (tzw. "pociągi przyjaźni"), dni radzieckiej kultury, techniki, książki, filmu a także Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze (dla amatorów). Pierwszym prezesem Zarządu Głównego TPPR był Józef Wasowski. Do lat 80. TPPR liczyło ok. 3 miliony członków, głównie poprzez masowe zapisywanie uczniów i pracowników przedsiębiorstw i instytucji państwowych. W 1991 TPPR zostało przekształcone w Stowarzyszenie Polska-Rosja.

Tożsamość

poczucie odrębności wobec innych narodów lub grup etnicznych czy religijnych. Poczucie tożsamości umacniane jest przez edukację i kultywowanie kultury i obyczajów danej grupy.

Traktat o przyjaźni i granicy

jeden z dwóch (obok Układu o nieagresji) układów określających zasady podziału stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej pomiędzy Niemcami i ZSRR po ataku obu tych państw na Polskę, podpisany 28 września 1939 roku.

Traktat wersalski

(Traktat pokoju z Niemcami) najważniejszy z zawartych 1919–20 traktatów kończących I wojnę