Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Macewa

[hebr. מַצֵּבָה] żydowska stela nagrobna, najczęściej pionowo ustawiona, prostokątna płyta kamienna, zakończona linią prostą, trójkątem lub półkolem. Górną jej część wypełnia płaskorzeźba, dolną zaś inskrypcja (epitafium). Płaskorzeźby mają znaczenie nie tylko dekoracyjne, lecz także symboliczne - jej elementy przedstawiają w sposób mniej lub bardziej oczywisty różne cechy zmarłego.

Majdanek

obóz hitlerowski w Lublinie, utworzony na polecenie H. Himmlera jesienią 1941; początkowo obóz Waffen SS dla jeńców wojennych, w niedługim czasie przekształcony w obóz koncentracyjny i zagłady, od lutego 1943 jako Konzentrationslager der Waffen SS Lubli.

Martyrologia

[gr. martys = świadek, łac. martyr = męczennik] - termin oznaczający cierpienie, męczeństwo. Literatura martyrologiczna ukazuje obrazy wojen i walk od strony ich ofiar, eksponując poświęcenie walczących w imię wyznawanych idei i wartości: wiary, ojczyzny, dobra, sprawiedliwości, prawdy.

Marzec 1968

Marzec ’68 to wydarzenie wielowątkowe, szereg różnorodnych procesów. W przeciągu kilku tygodni splotło się ze sobą kilka niezależnych, często zupełnie odmiennych zjawisk: protesty studentów o wolność kultury i przeciwko cenzurze oraz antyżydowskie represje polityków i szerszych mas społecznych.

Mauzoleum

Mauzoleum (gr. mausoleion, łac. mausoleum) to rodzaj monumentalnego grobowca w formie wolno stojącej budowli lub pomnika poświęconego pamięci zmarłego lub zmarłych. Słowo mauzoleum wywodzi się od imienia władcy Karii z IV w. p.n.e - Mauzolosa. Jego grobowiec w Halikarnasie, starożytnym mieście leżącym nad Morzem Egejskim zaliczany był do siedmiu cudów świata.

Metoda symulacji w edukacji

Symulacja to metoda aktywnego nauczania i uczenia się, w której naśladuje się rzeczywistość w celu zdobycia doświadczeń zbliżonych do tych, jakie realizujemy w świecie realnym (Jarosław Pietrzak).

Miejsce Pamięci Narodowej

obiekty budowlane (np. pomniki, tablice, muzea, dawne więzienia czy obozy), groby i cmentarze wojenne oraz inaczej wyodrębnione miejsca upamiętniające postaci i wydarzenia ważne z punktu widzenia historii narodu.

Międzynarodowy Trybunał Karny

Pierwszy w historii stały sąd międzynarodowy powołany do sądzenia pojedynczych osób oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni, które miały miejsce po 1 lipca 2002 roku. Powstał na podstawie Statutu Rzymskiego, wynegocjowanego i przyjętego na przełomie czerwca i lipca 1998 r.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS)

jest głównym organem sądowym ONZ. Został utworzony w 1945. Trybunał działa według swego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych.

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze

organ wymiaru sprawiedliwości powołany po II wojnie światowej w celu
osądzenia nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Procedował od godz. 10:00 20 listopada 1945 do ogłoszenia wyroku 1 października 1946.

Mittelbau-Dora

Mittelbau-Dora, Arbeitslager Dora, Konzentrationslager Mittelbau-Dora - niemiecki obóz koncentracyjny, olbrzymia podziemna fabryka zbrojeniowa, założona w pobliżu Nordhausen (Turyngia, Niemcy). Obóz funkcjonował od sierpnia 1943 roku do końca wojny.

Mniejszość etniczna (wg polskiego prawa)

grupa obywateli polskich, która m.in. dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji, ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę i nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Mniejszość narodowa (wg polskiego prawa)

grupa obywateli polskich, która m.in. w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją, ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę oraz utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Moorsoldaten, die (Bagienni żołnierze)

(inne tytuły: Börgermoorlied, Moorlied) – pieśń napisana przez socjaldemokratycznych i komunistycznych więźniów niemieckiego obozu w Börgermoor oraz innych obozów zgrupowanych, tzw.Emslandlager, w 1933