Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Generalne Gubernatorstwo

[niem. Generalgouvernement] (Generalna Gubernia, GG) jednostka administracyjno-terytorialna, utworzona przez okupacyjne władze niemieckie 26 października 1939, na podstawie dekretu Hitlera, na części ziem polskich, które nie zostały włączone do III Rzeszy.

Gestapo

[niem. Geheime Staatspolizei ] tajna policja polityczna w III Rzeszy, utworzona w 1933 roku, działała najpierw na terenie Prus, a od 1936 w całych Niemczech, wówczas też została połączona z policją kryminalną (Kriminalpolizei ― Kripo), w jedną Policję Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei ― Sipo)

Getto

części miasta, obrana lub przymusowo narzucona na miejsce zamieszkania mniejszości narodowych lub religijnych. Od XVI wieku nazwa getto oznacza przede wszystkim dzielnice żydowskie w miastach europejskich.

Getto białostockie

utworzone 26 lipca 1941, podporządkowane niemieckim władzom cywilnym okręgu białostockiego (Bezirk Bialystok), zamknięto w nim ponad 40 tys. Żydów z Białegostoku i okolic.

Getto Litzmannstadt / Łódź

zorganizowane w Łodzi przez okupacyjne, narodowosocjalistyczne (nazistowskie) władze III Rzeszy w 1939 r. getto żydowskie, do którego przymusowo przesiedlano ludność pochodzenia żydowskiego, głównie z terenów aglomeracji łódzkiej oraz Cyganów mordowanych w pierwszej kolejności. Zlikwidowane jako ostatnie w Europie w sierpniu 1944 roku.

Globocnik Odilo (1904-1945)

funkcjonariusz hitlerowski, od połowy 1942 szef NSDAP w dystrykcie lubelskim; kierował zagładą Żydów w GG (Aktion Reinhard); twórca i realizator niemieckiego okręgu osiedleńczego w dystrykcie lubelskim;

Główny Urząd Rasy i Osadnictwa

[niem. SS Rasse- und Siedlungshauptamt] (RuSHA) utworzony w 1931, w latach 1935-1945 funkcjonował jako jeden z 12 głównych urzędów SS. Służyć miał realizacji koncepcji H. Himmlera dotyczących „hodowli rasy germańskiej” i zdobywania dla niej „przestrzeni życiowej” (Lebensraum).

Gorbaniewska, Natalia

Poetka, dziennikarka, redaktor. Urodziła się w Moskwie w 1936 roku. Brała udział w demonstracji na placu Czerwonym w Moskwie przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Aresztowana w grudniu 1970 roku. Emigrowała w 1975 roku. Od 2005 roku ma obywatelstwo polskie.

Gross-Rosen (obecnie Rogoźnica)

Konzentrationslager Groß-Rosen (uproszczona pisownia: Gross-Rosen) - nazwa niemieckiego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, istniejącego w latach 1940-1945, nieopodal wsi Rogoźnica (nazwa powojenna), będącego na czele ponad setki obozów pracy założonych na Śląsku, na terenie Czech i Niemiec.

Grudzień 1970, wydarzenia grudniowe, rewolta grudniowa

Grudzień 1970, wydarzenia grudniowe, rewolta grudniowa – bunt robotniczy w Polsce w dniach 14-22 grudnia 1970 roku (strajki, wiece, demonstracje) głównie w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu, wynikające z pogarszającej się sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej kraju. Bezpośrednią przyczyną wydarzeń grudniowych stało się ogłoszenie 13 grudnia podwyżek cen detalicznych artykułów spożywczych.

Grupy Operacyjne KERM
grupy urzędników i specjalistów organizowane w 1945 r. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w celu przejęcia i zabezpieczenia mienia wartościowego gospodarczo: fabryk, infrastruktury, ...
Gurjanow, Aleksander, Гурьянов, Александр Э.

ur. 10 października 1950 w Moskwie, rosyjski doktor fizyk i historyk, badacz problematyki zesłań i więzienia ludności polskiej w czasach ZSRR, zatrudniony w stowarzyszeniu Memoriał.