Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Warsztaty Między innymi

Udostępnij na Facebooku

Warsz­taty Edu­ka­cji Mię­dzy­kul­tu­ro­wej „Mię­dzy Innymi” to warsz­taty dla stu­den­tek i stu­den­tów kie­run­ków peda­go­gicz­nych opra­co­wane przez doświad­czony zespół tre­ne­rów i tre­ne­rek pro­gramu Era­smus+ Mło­dzież i Polsko-Niemieckiej Współ­pracy Mło­dzieży. Ich celem jest roz­wi­nię­cie kom­pe­ten­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wych stu­den­tek i stu­den­tów oraz przy­go­to­wa­nie ich do peł­nie­nia roli mul­ti­pli­ka­to­rek i mul­ti­pli­ka­to­rów wie­dzy i postaw zwią­za­nych z edu­ka­cją mię­dzy­kul­tu­rową wśród róż­nych grup młodzieży.

Organizatorzy zachęcają do nawiązania współpracy w następujący sposób:

„Rozej­rzyj się wokół. Popatrz uważ­nie na ota­cza­jący Cię świat – ulicę, miej­sce Two­jej pracy i nauki, spę­dza­nia wol­nego czasu. Coraz czę­ściej spo­ty­kasz tam osoby z innych kra­jów, przed­sta­wi­cieli innych kul­tur – przy­by­szów z Nie­miec, Gru­zji, Wiet­namu, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Chin, Ghany, Hisz­pa­nii, Cze­cze­nii, Somalii…

Inne kul­tury nas fascy­nują, ale czę­sto zda­rza się , że pomimo moż­li­wo­ści poro­zu­mie­nia się na płasz­czyź­nie języ­ko­wej – wszak wszy­scy mówimy po angiel­sku – nie wszyst­kie zacho­wa­nia cudzo­ziem­ców są dla nas zro­zu­miałe.

Dla­czego tak się dzieje? Jak żyć w mię­dzy­kul­tu­ro­wym świe­cie? Jak korzy­stać z bogac­twa, jakie daje nam obco­wa­nie z Innymi?

Skoro Pol­ska staje się kra­jem, w któ­rym swoje miej­sce znaj­duje coraz wię­cej cudzo­ziem­ców, to być może i Ty w przy­szło­ści będziesz miał/a stycz­ność z mię­dzy­kul­tu­ro­wym środo­wi­skiem? Może w kla­sie, w któ­rej będziesz uczyć, będą także dzieci pocho­dzące z innych kra­jów?

Pod­czas naszych warsz­ta­tów, chcemy zasta­no­wić się nad tym, czym tak naprawdę jest kul­tura, czym się cha­rak­te­ry­zuje. Jak współ­pra­co­wać, współ­two­rzyć naszą rze­czy­wi­stość w dia­logu z INNYMI tak, żeby było to otwie­ra­jące i korzystne dla wszyst­kich stron.

Zaję­cia „Mię­dzy Innymi” są wła­śnie o tym jak: zro­zu­mieć INNYCH, nie odgra­dzać się od nich murem i jak nawią­zy­wać praw­dziwy DIALOG międzykulturowy.”

Źródło.

Linki
Czy wiesz, że...
Ośrodek KARTA uruchomił w roku 2010 własne forum dyskusyjne? Forum to zasadniczo koncentruje się wokół tematów poruszanych w kolejnych numerach kwartalnika „Karta”. Pod wprowadzeniem Redakcji znajdują się fragmenty dyskutowanego tekstu, galerie zdjęć lub ...