Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„Otwarty Konkurs Prac Studenckich i Doktoranckich: Aktualna nauka”

29.07.2013 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Instytut Polski w Sankt Petersburgu I Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu ogłaszają VI edycję Otwartego Konkursu Prac Studenckich i Doktoranckich „Aktualna nauka” (ZSSR, Polska i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej w polityce światowej XX wieku) poświęconego pamięci Olega N. Kena.

Konkurs jest skierowany do:

- studentów i doktorantów lub osób, ubiegających się o stopień naukowy na wydziałach historii, nauk socjalnych, stosunków międzynarodowych i archiwistyki rosyjskich i polskich uczelni akademickich

- doktorantów lub osób, ubiegających się o stopień naukowy w instytutach naukowych FR i RP

- studentów i doktorantów oraz osób, ubiegających się o stopień naukowy, prowadzących samodzielne badania z zakresu historii Związku Radzieckiego i Polski w systemie stosunków międzynarodowych oraz historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku.

Program konkursu obejmuje trzy kierunki badawcze:

- Związek Radziecki, Polska oraz inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej w systemie stosunków międzynarodowych okresu międzywojennego;

- Związek Radziecki i Polska (Rosja i Polska) w XX wieku: kluczowe problemy wzajemnych relacji;

- Historia krajów Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku.

Wymagania:

Konkurs jest przeznaczony dla studentów, doktorantów lub osób, ubiegających się o stopień naukowy w uczelniach akademickich Federacji Rosyjskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej; doktorantów lub osób, ubiegających się o stopień naukowy w instytutach naukowych Federacji Rosyjskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej;

Uczestnicy są proszeni o podanie danych osobistych (imię, drugie imię, nazwisko; dla studentów – pełna nazwa uczelni, Wydziału, katedry lub zakładu, kierunku, roku studiów i kopia legitymacji studenckiej; dla doktorantów lub osób, ubiegających się o stopień naukowy - pełna nazwa uczelni lub instytutu naukowego, wydziału, katedry lub zakładu, roku studiów, kopia legitymacji doktoranta) oraz informacji kontaktowej

Uwaga: w przypadku planowanego przedstawienia na Konkurs pracy w okresie nie więcej, niż trzy miesiące po ukończeniu studiów wymagane jest podanie informacji o uczelni lub instytucie naukowym, miesiąca ukończenia studiów oraz kopii legitymacji.

Wymagania dla prac konkursowych:

- temat pracy ma odpowiadać jednemu z przedstawionych wyżej kierunków badawczych Konkursu;

- objętość pracy – od 0,5 do 1 arkusza autorskiego (1 arkusz autorski – 40000 znaków typograficznych (ze spacjami))

- język pracy – rosyjski lub polski

- gatunek literacki – dowolny (artykuł naukowy, szkic, esej, etc. (za wyjątkiem referatu przeglądowego i publikacji archiwaliów )). 

Również do udziału w Konkursie są dopuszczalne fragmenty prac rocznych oraz magisterskich lub rozdziały prac doktorskich – nie przewyższające ustalonej objętości.

Praca ma być przesłana w formie elektronicznej pod adres olegken@mail.ru nie później niż do dnia 1 września 2013 roku.

Praca nie może być opublikowana (w tym w Internecie) na moment jej przedstawienia do udziału w Konkursie aż do przyjęcia decyzji przez Radę Ekspertów (pierwsza publikacja prac następuje w zbiorze prac konkursowych, następne – z powołaniem na niego).

W pracy konieczne jest wyraźne zaznaczenie granic cytowania oraz przytoczenie odnośników na opublikowane lub elektroniczne źródła cytatu pożądana jest znajomość autora pracy z badaniami Olega Kena, opublikowanymi i opracowanymi przez niego dokumentami archiwalnymi, rozwinięcie jego wątków (lub polemika).

Uwaga: fakt przesłania pracy na konkurs jest rozpatrywany jako zgłoszenie do udziału.

Etapy i terminy przeprowadzenia konkursu:

13 marca 2013 roku – ogłoszenie w Internecie kolejnej edycji Konkursu

marzec-sierpień 2013 roku – zgłoszenie prac na Konkurs

1 września 2013 roku – ostatni termin nadesłania prac konkursowych

wrzesień-październik 2013 roku – ocena przez Radę Ekspertów prac konkursowych i podsumowanie wyników Konkursu

listopad 2013 roku – ogłoszenie w Internecie imion laureatów Konkursu i personalne poinformowanie uczestników o zwycięstwie

grudzień 2013 roku – uroczyste wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych laureatom Konkursu, przy udziale organizatorów Konkursu, członków Rady Ekspertów, przedstawicieli „Światowego Klubu Petersburżan” – przyznającego Nagrodę Specjalną konkursu (Prezydent Klubu – członek korespondent RAN M. Piotrowski, Prezes Zarządu W. Orłowa), oraz przedstawicieli mediów i gości honorowych.

Skład Rady Ekspertów:

Dr. hab. Borys W. Ananjicz (Przewodniczący Rady), członek RAN, główny pracownik naukowy Petersburskiego Instytutu Historii RAN;

Dr. hab. Mariusz Wołos, profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Instytutu Historii PAN (Warszawa);

Dr. hab Władlen S. Izmozik, profesor Katedry Nauk Społeczno-Humanitarnych Północno-Zachodniego Państwowego Zaocznego Uniwersytetu Technicznego (Sankt Petersburg);

Dr. Siergiej A. Isajew, starszy pracownik naukowy Petersburskiego Instytutu Historii RAN;

Dr. hab. Nikita A. Łomagin, profesor Wydziału Ekonomicznego Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego;

Dr. hab. Aleksander I. Rupasow, czołowy pracownik naukowy Petersburskiego Instytutu Historii RAN;

Dr. hab. Michaił N. Suprun, profesor, kierownik Katedry Rosyjskiej Historii Północnego (Arktycznego) Federalnego Uniwersytetu (Archangielsk)

Dr. Jarosław W. Szymow, niezależny badacz nowożytnej i najnowszej historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Praga)

Wiera D. Ken, koordynator Konkursu

Uwaga: Wszyscy członkowie Rady Ekspertów oraz koordynator biorą udział w obradach Konkursu nieodpłatnie.

Ogłoszenie i nagrodzenie laureatów Konkursu:

Rada Ekspertów Konkursu w ustalonych terminach wyznacza ośmiu laureatów Konkursu (I, II, III Nagrody, cztery wyróżnienia i nagroda specjalna), po czym odbywa się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych. Laureat I Nagrody zostanie zaproszony do Petersburga na wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych na koszt organizatorów. 

Prace laureatow konkursu po uzgodnieniu z autorami i przeprowadzeniu naukowej i redakcyjnej korekty zostaną opublikowane oddzielnym zbiorem.

Informacje o Konkursie:

Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu zostanie umieszczone na prywatnej stronie Olega N. Kena www.olegken.ru, na stronach Instytutu Polskiego w Petersburgu www.polinst.ru oraz na stronie Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk www.spbiiran.nw.ru. Na tych stronach również będą umieszczone wyniki konkursu. Uczestnicy i osoby zainteresowane mogą śledzić wszystkie zmiany na prywatnej stronie Olega N. Kena.

Lista laureatów zostanie ogłoszona na wszystkich wyżej podanych stronach internetowych. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie i zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. 

Oleg N. Ken (1960, Orsk, Obwód Orenburski – 2007, Sankt Petersburg) – dr. hab., profesor Katedry Historii Powszechnej Rosyjskiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Hercena (St. Petersburg). Specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, historii Europy (przede wszystkim Polski) i ZSRR lat 1920-1930.

Do swoich najbardziej znaczących prac zaliczał:

Collective Security or Isolation?: Soviet Foreign Policy and Poland, 1930–1935. St. Petersburg: Evropeiskiy Dom, 1996.

«Стихи о Неизвестном солдате» и ожидания эпохи // Russian Studies. 1998. № 4.

Между Цезарем и Чингисханом: Наполеон Е. В. Тарле как литературный памятник общественно-политической борьбы 1930-х годов // Клио. 1998. № 3.

«Alarm wojenny» wiosną 1930 roku a stosunki sowiecko-polskie // Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. Т. XXXV (1999). («”Военная тревога” весны 1930 г. и советско-польские отношения»)

Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами (конец 1920–1930-х гг.): Проблемы. Документы. Опыт комментария. Ч. 1: Декабрь 1928–июнь 1934 г. СПб.: Европейский дом, 2000. (В соавторстве с А. И. Рупасовым)

Мобилизационное планирование и политические решения: Конец 1920–середина 1930-х гг. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2002. (Изд. 2-е, перераб. М.: ОГИ, 2008)

Карл Радек и Бюро международной информации ЦК ВКП(б), 1932–1934 гг. // Cahiers du monde russe, soviétique et post-soviétique. T. 44 (2003). No. 1.

Москва и пакт о ненападении с Польшей (1930–1932 гг.). СПб.: Изд-во ПИЯФ РАН, 2003.

Le double aspect de la stratégie soviétique en Europe centrale et orientale 1925–1939 // Communisme. 2003. No. 74/75.

Швеция в политике Москвы, 1930–1950-е годы. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. (В соавторстве с Л. Самуэльсоном, А. И. Рупасовым, П. В. Петровым)

Źródło: http://www.polinst.ru/n_2013_03_19.html.

Ogłoszenia konkursu na stronach: http://olegken.ru/

http://www.cogita.ru/polskii-peterburg/nauka/6-i-istoricheskii-konkurs-pamyati-olega-kena.

(ak)