Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konkurs historyczny „Historia Bliska” - 3 tematy do wyboru!

04.12.2011 | niedziela | Udostępnij na Facebooku

XVI edycja konkursu „Historia Bliska” obejmuje 3 różne tematy do wyboru. Strona domowa konkursu www.historiabliska.pl będzie zawierać już wkrótce szczegółowe wskazówki dotyczące realizacji prac konkursowych.

Tegoroczne tematy to:

1. Polacy i Rosjanie w XX wieku – historie utrwalone i zatarte

2. Pierwsze i ostatnie dni II wojny – kadry pamięci

3. Walka, opór, bunt – wartość i cena niezgody w PRL

Ośrodek KARTA wraz z instytucjami partnerskimi, które podzielają jego misję edukacji historycznej, ogłasza ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkół ponad podstawowych, proponując cztery tematy (do wyboru), w których uczniowie mają do spełnienia ważną dla społeczeństwa funkcję badawczą.

Wszystkie tematy łączy wspólna idea oglądania przeszłości przez zrekonstruowane losy i do świadczenia pojedynczych ludzi, a także odnajdywania, odczytywania i na nowo zapisywania śladów, jakie historia − zarówno w najtragiczniejszych, wojennych momentach XX wieku, jak i w okresie powojennym – kiedy rodziła się nadzieja na inne relacje między narodami − zostawiła następnym pokoleniom.

Także wspólne jest tu stawianie pytań: jak można zobaczyć wpływ historii w fizycznej przestrzeni konkretnych miast i wsi; w mentalności, psychice, poglądach i postawach ludzi; w relacjach społecznych: rodzinnych, sąsiedzkich, międzynarodowych… I ciągłe szukanie przez ten konkurs odpowiedzi: jaką wyciągać naukę z przeszłości, by – zachowując narodową pamięć i tożsamość – kształtować nową, wolną od uprzedzeń i nienawiści, bezpieczną przyszłość w zjednoczonej, tolerancyjnej, przestrzegającej prawa człowieka Europie.

Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej niepublikowanych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych. Powinny zawierać krytyczną ocenę źródeł, dowodzić zdolności wyciągania wniosków; ważna jest również atrakcyjność prezentacji wyników badań.

Prace konkursowe mogą mieć różną formę, jak: zdobyta i krytycznie opracowana relacja świadka lub świadków historii, opracowany zbiór dokumentów, dziennik czy wspomnienie; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; film DVD, audycja radiowa czy prezentacja multimedialna wykorzystująca źródła; dopuszczalne są również inne formy, także mieszane (poza formami czysto plastycznymi). Szczegóły dotyczące ograniczeń formalnych zawarte są w regulaminie konkursu i instrukcji.

Praca może być podejmowana indywidualnie bądź zespołowo (w grupach do 6 osób), pod opieką dorosłych lub bez takiej opieki. Chętnie powitamy jako instytucje wspierające − obok szkół czy drużyn harcerskich, także biblioteki (szczególnie gminne).

Formalny termin rozpoczęcia konkursu: 1 grudnia 2011, termin końcowy nadsyłania prac: 7 maja 2012, przewidywany termin zakończenia (ogłoszenia wyników i uroczystości finałowej z rozdaniem nagród) − połowa września 2012.

Jury przyzna uczniom pieniężne nagrody i wyróżnienia (indywidualne i zespołowe), a nauczycielom wspierającym uczniów – nagrody i wyróżnienia specjalne. Przewidziane są także różne nagrody dodatkowe − rzeczowe, także w postaci udziału uczniów i nauczycieli w seminariach i warsztatach historycznych − w tym międzynarodowych krajowych i zagranicznych.

Nadesłane prace dopełnią kolekcję „Historii Bliskiej” w Ośrodku KARTA, dostępną dla zainteresowanych badaczy i wydawców. Przewidywana jest prezentacja prac lub ich fragmentów w internecie, w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych oraz ewentualnie także na wystawach, w publikacjach i prezentacjach wszystkich instytucji partnerskich.

(ak)