Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Finał XV edycji konkursu „Historia Bliska”

05.09.2011 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Konkurs był adresowany dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w całej Polsce.

W roku szkolnym 2010/11 uczniowie mieli cztery tematy do wyboru:
1. Dzieci wojny – żołnierze i ofiary
2. Szkolna fotografia – wojenne losy kolegów, przyjaciół i nauczycieli
3. Spotkania w XX wieku. Polacy−Rosjanie: przyjaciele, wrogowie, sąsiedzi?
4. Warszawa zbudowana, zburzona, odbudowywana. Moje miejsca i w tych miejscach ludzie…

Współorganizatorami konkursu byli: Ośrodek KARTA, Muzeum II Wojny Światowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biuro Edukacji m.st. Warszawy wraz z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Fundacja Batorego.

Konkurs wspierali: Dom Spotkań z Historią w Warszawie, międzynarodowa sieć EUSTORY, Fundacja „Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość” (EVZ) z Niemiec.

Partnerem tematu polsko-rosyjskiego jest Stowarzyszenie „Memoriał” (Moskwa).

Tematy konkursu były równorzędne. Należało przygotować pracę na dowolnie, ale jednoznacznie wybrany (jeden) temat. Wszystkie prace podlegały ocenie Jury według takich samych kryteriów i są nagradzane ze wspólnej puli bez wyodrębniania kategorii tematycznych (nie przewidywano odrębnej gradacji nagród dla poszczególnych tematów).

Wszystkie tematy łączyła wspólna idea oglądania przeszłości przez zrekonstruowane losy i doświadczenia pojedynczych ludzi, a także odnajdywania, odczytywania i na nowo zapisywania śladów, jakie historia (w tym szczególnie w najtragiczniejszych, wojennych momentach XX wieku) zostawiła następnym pokoleniom.

Praca mogła być podejmowana indywidualnie bądź zespołowo (do 6 osób), pod opieką dorosłych lub samodzielnie. Mile widziane jako instytucje wspierające − obok szkół czy drużyn harcerskich – były także biblioteki (szczególnie miejskie i gminne).

Podczas uroczystości finałowej, która odbędzie się 12 września 2011 o godz. 12.00 w Zamku Królewskim w Warszawie, zostanie ogłoszony werdykt Jury konkursu.

Wtedy zostaną także wręczone nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia I stopnia. Wyróżnienia II (nagrody książkowe) zostaną wysłane laureatom pocztą.

Także za pośrednictwem poczty, rozesłane zostaną wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu certyfikaty uczestnictwa oraz Komunikat Jury. Pełna treść tego Komunikatu zostanie ogłoszona na stronie www.karta.org.pl oraz www.karta.org.pl/hb w dniu finału, w późnych godzinach popołudniowych.

Na uroczystość finałową do Warszawy zapraszani są, wraz z opiekunami, uczniowie, których prace zostały nominowane do nagród (I, II i III stopnia) i wyróżnień I stopnia. 

Wszystkie zaproszone osoby otrzymają drogą pocztową oficjalne listy wraz ze szczegółowym programem oraz zasadami organizacji przyjazdu i pobytu (w uzasadnionych wypadkach także noclegu) – na koszt organizatorów konkursu.

Wcześniej Organizatorzy konkursu będą się kontaktować z laureatami w sprawach organizacyjnych telefonicznie.

Lista osób nominowanych do wyróżnień I stopnia oraz nagród (I, II i III stopnia) – w kolejności alfabetycznej miejscowości, w których znajdują się ich szkoły.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.historiabliska.pl.

(ak)