Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konkurs „Polska dla wszystkich”

04.08.2011 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

KONKURS MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH NA NAJLEPSZY PROJEKT ZREALIZOWANY W RAMACH OGÓLNOKRAJOWEJ AKCJI „POLSKA DLA WSZYSTKICH” ORGANIZOWANEJ W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU Z INICJATYWY KOALICJI PRZECIWKO ANTYSEMITYZMOWI

Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność i bronić jej jako ich ważnego składnika. 

W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury, religie i grupy etniczne – wszystkie one, współistniejąc ze sobą przez stulecia, także wtedy, gdy nie istniało państwo polskie,  stworzyły niezwykłe, bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny. Są one częścią polskiej historii i współczesności. Szacunek dla tego dziedzictwa i jego ochrona są naszym obowiązkiem. Niniejszy konkurs stawia sobie za cel ochronę tej polskiej różnorodności i jest przesłaniem naszej otwartości: Polska nie jest tylko dla etnicznych  Polaków, jest w niej dość miejsca dla wszystkich, którzy są z Polską i polskością historycznie związani.

Konkurs adresowany jest do wszelkiego rodzaju placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, którym bliska jest idea Polski tolerancyjnej, otwartej dla wszystkich oraz postawa obywatelskiego sprzeciwu wobec ideologii i zachowań o charakterze ksenofobicznym lub rasistowskim.

Zasady Konkursu:

1. W Konkursie mogą brać udział projekty, które nie były wcześniej prezentowane oraz zostały przygotowane z myślą o ogólnokrajowej akcji „POLSKA DLA WSZYSTKICH”, a które zostaną zrealizowane lub zaprezentowane w dniu 14 października 2011 roku. 

W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji administratora strony www.polskadlawszystkich.pl, do konkursu mogą być zakwalifikowane projekty realizowane bądź prezentowane w ciągu dwóch dni poprzedzających tę datę lub następujących po niej.

2. Autorami lub współautorami projektów mogą być osoby, które ukończą 13 rok życia do końca roku 2011.

Zasady uczestnictwa:

1. Projekty mogą mieć charakter szkolno-edukacyjny, dziennikarski, plastyczny, muzyczny, performatywny, obywatelski i powinny być zrealizowane w formie prac pisemnych, utworów graficznych, muzycznych, audio-wizualnych, prezentacji multimedialnych lub internetowych, happeningów, spektakli ulicznych lub w innych formach odpowiednich do tematyki konkursu.

2. Projekty należy zarejestrować na stronie www.polskadlawszystkich.pl w dniach od 21 marca do 1 października 2011 roku włącznie, zgodnie z szczegółowymi instrukcjami zawartymi na stronie internetowej. Rejestracja oraz formalna akceptacja złożonego projektu przez administratora strony polskadlawszystkich.pl są warunkiem uczestniczenia projektu w konkursie.

3. Administrator strony w ciągu siedmiu dni od daty rejestracji wyśle powiadomienie dotyczące akceptacji projektu. 

4. Odmowa akceptacji projektu może mieć miejsce w przypadku niespełnienia warunków formalnych konkursu bądź niezgodności z celem konkursu określonym w preambule Regulaminu.

5. W przypadku osoby lub grupy osób niepełnoletnich, rejestracji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia koordynująca projekt, która, w przypadku otrzymania nagrody, będzie dysponować na rzecz nieletnich cała kwotą wypłaconą w ramach nagrody.

6. Dokumentację zrealizowanych projektów (w formie wybranej przez autora) należy nadsyłać do dnia 31 października 2011 roku pocztą elektroniczną na adres polskadlawszystkich@msz.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Afryki i Bliskiego Wschodu – Konkurs „Polska dla wszystkich”, al. Szucha 23, 00-580 Warszawa. W przypadku przesyłek wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. Materiały nadesłane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom.

7. Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu wraz z listą nagrodzonych autorów projektów zostanie umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronie www.polskadlawszystkich.pl do dnia 30 listopada 2011 roku.

Nagrody:

1. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody:

1) w kategorii edukacja i dziennikarstwo:
a) w wysokości 5 tysięcy złotych dla laureata, który do końca roku 2011 nie ukończy 18 roku życia oraz
b) w wysokości 10 tysięcy złotych dla laureata, który do końca roku 2011 ukończy 18 rok życia;

2) w kategorii sztuki audio-wizualnej:
a) w wysokości 5 tysięcy  złotych dla laureata, który do końca roku 2011 nie ukończy 18 roku życia oraz
b) w wysokości 10 tysięcy złotych dla laureata, który do końca roku 2011 ukończy 18 rok życia;

3) niezależnie od nagród wymienionych w pkt. 1 i 2 Minister Spraw Zagranicznych może przyznać trzy jednomiesięczne staże w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla najlepszych projektów wykonanych przez studentów lub doktorantów. 

2. Laureaci Konkursu zobowiązują się do przekazania organizatorowi konkursu autorskich praw majątkowych na podstawie odrębnej umowy.

Komisja oceniająca:
1. Oceny projektów dokona komisja oceniająca powołana przez Ministra Spraw Zagranicznych.

2. Przy ocenie projektów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1)  społeczna doniosłość; 
2) zasięg oddziaływania;
3) potencjał medialny;
4) innowacyjność.

Źródło.

(ak)