Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Strona internetowa „Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia”

06.06.2011 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

„Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia” posiada swoją stronę internetową, która informuje o obszarach działań Centrum i zapowiada przyszłe dziedziny polsko-rosyjskiej współpracy prowadzonej przez Centrum.

Jednym z takich kierunków działań jest organizowanie konferencji. Jednym z pierwszych działaniach Centrum było współorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Polska, Rosja, Europa: od wojny do pokoju w 90. rocznicę zawarcia w Rydze Traktatu Pokojowego między Polską a Rosją Sowiecką i Ukrainą Sowiecką” w Rydze w dn. 2 czerwca, oraz planowanie I Polsko-Rosyjskiego Kongresu Mediów „Społeczeństwo-Kultura-Media” w dn. 23-25 czerwca we Wrocławie.

Do głównych obszarów działań Centrum należą także:

1) Współpraca polsko-rosyjska:
„Centrum będzie wspierać długofalowe projekty instytucjonalnej współpracy polskich i rosyjskich podmiotów, instytucji publicznych, akademickich, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych podejmujących działania na rzecz dialogu i porozmienia w stosunkach polsko-rosyjskich. W szczególności o wsparcie Centrum będą się mogły obiegać projekty kilkuletnich cykli konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i dyskusji organizowanych naprzemiennie w Polsce i Rosji.” 

2) Badania naukowe: 
„Centrum będzie inicjować, inspirować i wspierać tworzenie polsko-rosyjskich zespołów badawczych realizujących projekty naukowe dotyczące zwłaszcza tych problemów historycznych, które po obu stronach budzą po dziś dzień społeczne emocje. Wyniki rzetelnych badań naukowych powinny przeciwdziałać zafałszowaniom historii i niesprawiedliwym stereotypom, służyć wyjaśnianiu i lepszemu zrozumieniu dawnych dramatów oraz przezwyciężaniu urazów obciążających współczesne stosunki polsko-rosyjskie.

Centrum będzie także rozwijać badania dotyczące współczesnych uwarunkowań politycznych, społecznych i ekonomicznych stosunków polsko-rosyjskich oraz przygotowywać ich analizy przyczyniające się do zwalczania uprzedzeń i stereotypów Winny one służyć kształtowaniu optymalnych warunków dla rozwoju stosunków polsko-rosyjskich w przyszłości.”

3) Wydawnictwo:
„Centrum będzie prowadzić działalność wydawniczą nakierowaną na upowszechnienie wiedzy o historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów. Działalność wydawnicza obejmie publikacje źródeł do stosunków polsko-rosyjskich, wyników badań polsko-rosyjskich zespołów badawczych oraz prac naukowych stypendystów Centrum. Centrum chce również prowadzić lub wspierać projekty wydawnicze, których celem będzie wydawanie tłumaczeń rosyjskiej literatury naukowej w Polsce oraz polskiej literatury naukowej w Rosji. W pierwszej kolejności Centrum zamierza wspierać projekty dłuższych serii wydawniczych przygotowywanych przez wydawnictwa komercyjne.”

4) Edukacja:
„[C]elem [działań edukacyjnych] będzie z jednej strony zapoznawanie wszystkich zainteresowanych w Rosji, zwłaszcza młodzieży szkolnej i akademickiej, ale także przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej z rzetelną wiedzą o współczesnej Polsce, jej historii, kulturze i dziedzictwie narodowym. Sformułowanie programów nakierowanych na kształcenie nowych pokoleń naukowców i ekspertów w Polsce i Rosji, które w przyszłości będą mogły uczestniczyć w kształtowaniu stosunków polsko-rosyjskich, przyczyniając się do ich optymalizacji.”

5) Wymiana młodzieży i studentów:
„Centrum będzie inicjować, wspierać i finansować programy wymiany młodzieży, których integralną częścią będę elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.”

Źródło.

(ak)