Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„Piętno II wojny – los i pamięć”

02.09.2009 | środa | Udostępnij na Facebooku

Ośrodek KARTA ogłasza XIV Konkurs „Historii Bliskiej” dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2009/2010 — na temat: „Piętno II wojny – los i pamięć”.

II wojna – najważniejsze doświadczenie XX wieku Polski – nie zostaje tylko zapisem w podręcznikach, jej ślady są obecne w każdej niemal rodzinie, biografiach ludzi, którzy jeszcze żyją obok, w przestrzeni miast i wsi, w nas samych, choć nie zawsze jesteśmy świadomi, jak tamte wydarzenia determinują nasze współczesne życie. Ciągle jest zadaniem i powinnością potomnych rekonstrukcja i zapisanie tamtych wydarzeń, a także odważna konfrontacja z ich odbiciami w pamięci społeczeństwa.
Tamta przeszłość, z wieloma nierozpoznanymi obszarami, ciągle i na nowo rozpala w Europie namiętności, spór o historię staje się sporem o tożsamość narodową, pozycję kraju wobec innych, o jego rolę w postępie cywilizacji lub przeciwnie – przewinę przeciw kulturze i człowieczeństwu.

Jakie piętno zostawiła II wojna w najbliższym środowisku: w rodzinie, życiu bliskich ludzi, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, w  mieście, na wsi, osiedlu...
Jaki los był ich udziałem, jaka jest pamięć o wydarzeniach tamtych lat,
co zostało z tego doświadczenia dla następnych pokoleń.


Wrzesień 1939, Warszawa. uchodźcy. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej nie publikowanych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych. Powinny zawierać krytyczną ocenę wiarygodności źródeł, dowodzić zdolności wyciągania wniosków; ważna jest również atrakcyjność prezentacji wyników badań.

Prace konkursowe mogą mieć różną formę, jak: zdobyta i krytycznie opracowana relacja świadka lub świadków historii, opracowany zbiór dokumentów,  dziennik czy wspomnienie;; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; film, audycja radiowa czy prezentacja multimedialna wykorzystująca źródła; dopuszczalne są również inne formy, także mieszane (poza formami czysto plastycznymi). Szczegóły dotyczące ograniczeń formalnych zawarte są w regulaminie konkursu i instrukcji.

Praca może być podejmowana indywidualnie bądź grupowo (do 6 osób), pod opieką dorosłych lub samodzielnie. Chętnie powitamy jako instytucje wspierające − obok szkół czy drużyn harcerskich, także biblioteki (szczególnie gminne).

Termin nadsyłania prac — do 1 marca 2010 (data stempla pocztowego). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 kwietnia po czym nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Jury przyzna uczniom pieniężne nagrody i wyróżnienia indywidualne i zespołowe, a nauczycielom wspierającym uczniów — wyróżnienia specjalne. Przewidziane są także nagrody dodatkowe w postaci udziału uczniów i nauczycieli w seminariach i warsztatach historycznych (w tym zagranicznych).     

Nadesłane prace dopełnią kolekcję „Historii Bliskiej” w Ośrodku KARTA, dostępną dla zainteresowanych badaczy i wydawców. Przewidywana jest prezentacja prac lub ich fragmentów w internecie oraz ewentualnie w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych.

Szczegółowe informacje i materiały pomocnicze będą dostępne od 15 września 2009 na www.historiabliska.pl

Kontakty: Ośrodek KARTA, 02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29, tel. (0-22) 848-07-12; faks 646-65-11; e-mail: historia.bliska@karta.org.pl, www.karta.org.pl.

Projekt finansują:
Fundacja Bankowa im. Leopolda  Kronenberga
Fundacja Wspomagania Wsi
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
i wspierają:
Dom Spotkań z Historią w Warszawie
EUSTORY – Sieć Historyczna Młodych Europejczyków