Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Stypendium badawcze dla młodych naukowców – doktorantów

07.05.2009 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów ogłasza konkurs na stypendium badawcze dla młodych naukowców. Stowarzyszenie chce wspierać działalność naukowo-badawczą, która może przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat historii i kultury Żydów ze szczególnym uwzględnieniem okresu Zagłady, a także stosunków polsko-żydowskich w kontekście Holokaustu. W obrębie tak zakreślonego horyzontu problemowego wiele nowych tropów poznawczych wciąż jest do podjęcia; wiele zagadnień już opracowanych wymaga ponownego przemyślenia, krytycznych komentarzy, twórczej rewizji; że wiele źródeł wciąż jeszcze czeka w archiwach na swych odkrywców.

Jak przekonują organizatorzy, szczególnie ważni są dla nas młodzi badacze, zaczynający dopiero swą samodzielna pracę. To oni decydować będą już niedługo o tym, czy polska refleksja nad Zagładą osiągnie wysoki poziom profesjonalny, czy będzie w stanie podążać tropem fundamentalnych pytań i dylematów, które doświadczenie Zagłady odsłania. Nasze stypendium ma być wyrazem poparcia dla poznawczych ambicji młodych ludzi i pomóc im w realizacji własnych pasji naukowych.

O stypendium mogą ubiegać się młodzi uczeni, którzy:

* mają wykształcenie wyższe magisterskie
* są pracownikami naukowymi bądź doktorantami krajowej szkoły wyższej lub innej krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych
* w swojej pracy badawczej i przygotowywanej dysertacji zajmują się zagadnieniami zagłady Żydów polskich
* mogą wykazać się dorobkiem naukowym udokumentowanym publikacjami w uznanych periodykach naukowych
* w roku składania wniosku ukończyli nie więcej niż 30 lat

Stypendium można przeznaczyć na sfinansowanie pracy badawczej, zwłaszcza:

* badania i kwerendy krajowe i zagraniczne – w tym: przeloty, przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie
* wydatki materiałowe niezbędne dla prowadzonych prac – w tym: zakup książek, zamawianie kopii materiałów archiwalnych i bibliotecznych
* diety dzienne będące ekwiwalentem pracy badawczej

Podstawowym kryterium oceny wniosków jest wartość naukowa oraz innowacyjność projektu. Istotne znaczenie mają również dorobek publikacyjny; dotychczasowe badania prowadzone przez kandydatów, stopień zaawansowania dysertacji oraz przedstawione we wniosku plany badawcze na najbliższy rok.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w Regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie http://www.holocaustresearch.pl/index.php?show=421

Wysokość stypenidum do wykorzystania w przeciągu 12 miesięcy wynosi 8 000 PLN. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na rok 2009 upływa 15 czerwca 2009 r. Informacje o wynikach o wynichach postępowania ogłoszone zostaną najoóźniej w terminie 15 sierpnia 2009.

Wnioski o stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy składać z dopiskiem 'Stypednium dla młodych naukowców 2009' drogą pocztową na adres Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, ul. Nowy Świat 72, pok. 120; 00-330 Warszawa lub elektroniczną na adres e-mail: stypednia(at)holocaustresearch.pl

Informacje na temat stypendium i składanych wniosków można uzyskać drogą e-mail stypednia(at)holocaustresearch.pl

mw