Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konkurs Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży!

14.04.2009 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

 

Zachować pamięć
Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2009


Organizują Państwo polsko-niemieckie spotkania młodzieży i interesują się historią obu krajów? Mają Państwo dobry pomysł na projekt o tematyce historycznej i chcą, aby inni się o tym dowiedzieli? Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży! Do wygrania są nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości 10 000 euro.

plakat konkursu
Ważne wydarzenia społeczne i polityczne kształtują rzeczywistość znacznie dłużej niż tylko w momencie, kiedy mają miejsce. Wywierają wpływ na teraźniejszość i przyszłość, a ich zrozumienie i zaklasyfikowanie jest tym trudniejsze, im więcej istnieje różnych perspektyw ich postrzegania. Wydarzenia te interesują nie tylko historyków, polityków i artystów, ale stanowią również temat rozmów młodych ludzi.

Polsko-niemieckie sąsiedztwo naznaczone jest wydarzeniami, które przywołują zarówno bolesne doświadczenia, jak i stanowią pozytywne punkty odniesienia. Świadoma pamięć o nich i wspólny dialog stwarzają możliwość wzajemnego zrozumienia, będącego podstawą relacji opartej na zaufaniu.

Rok 2009 to czas wielu rocznic upamiętniających wydarzenia szczególnie ważne w kontekście polsko-niemieckim.
Po raz siedemdziesiąty obchodzimy rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, której bolesne następstwa odczuwane są po dziś dzień w stosunkach polsko-niemieckich i która zajmuje w nich wyjątkowe miejsce. 1 sierpnia uczcimy 65-lecie wybuchu Powstania Warszawskiego, najbardziej heroicznego zrywu żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego i mieszkańców Warszawy przeciwko nazistowskim okupantom. Na krótko przed tym, 20 lipca 1944 roku, nie powiódł się zamach hrabiego Clausa von Stauffenberga na Adolfa Hitlera.

Rok 1989 to rok przemian, które zadecydowały o nowym kształcie Europy oraz stosunków polsko-niemieckich. Obrady polskiego Okrągłego Stołu przed 20 laty były nie tylko ważnym krokiem w stronę demokratycznych zmian w Polsce, lecz wywołały lawinę politycznych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Upadek Muru Berlińskiego w listopadzie 1989 roku był początkiem procesu ponownego zjednoczenia Niemiec. Wreszcie, przed pięciu laty Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, co było decydującym momentem dla integracji europejskiej, ale przede wszystkim dla kształtowania sąsiedztwa polsko-niemieckiego.

Wielu uczestników polsko-niemieckich spotkań młodzieży nie pamięta dobrze wydarzeń najnowszej historii, nawet jeśli byli jej świadkami. Dlatego też w pracy z młodymi ludźmi pojawia się pytanie, jak można zachować pamięć o znaczących wydarzeniach ze wspólnej historii i w jakiej formie oddawać im cześć. Akurat w polsko-niemieckim kontekście porusza się przy tym fundamentalne kwestie dotyczące odwagi cywilnej, prawa do sprzeciwu i konieczności obywatelskiego zaangażowania.

W spotkaniach polskiej i niemieckiej młodzieży w różny sposób poświęca się uwagę wspólnej przeszłości – czy to jako centralnemu tematowi spotkania, czy też poprzez twórczość artystyczną, czy wreszcie przy okazji prywatnych rozmów. W projektach trójstronnych spojrzenie z zewnątrz często pomaga w zbliżeniu do siebie ocen z pozoru nie do pogodzenia. We wszystkich tych programach chodzi o to, żeby zrozumieć punkt widzenia innej osoby, uczyć się z dobrych i złych doświadczeń oraz wykorzystać tę wiedzę do wspólnego kształtowania przyszłości. Właśnie takie obchodzenie się z historią i pamięcią będzie kształtować kolejne pokolenia i wywierać na nie wpływ.

Celem naszego konkursu jest znalezienie udanych przykładów pracy pedagogicznej. Zgłaszane projekty powinny opierać się na zasadzie partnerstwa i wyróżniać się innowacyjnością.

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy polscy i niemieccy partnerzy, którzy w roku 2009 organizują wspólny program wymiany, dotyczący opisanej powyżej tematyki, i którzy złożyli w PNWM wniosek o jego dofinansowanie. Programy muszą być zgodne z wytycznymi PNWM. Wymagany jest wspólny udział polskiego lub niemieckiego partnera. Można zgłaszać również projekty z udziałem krajów trzecich.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać następujące dokumenty:
·    wypełniony formularz zgłoszeniowy,
·    opis projektu (z załączonym zrealizowanym programem i z uwzględnieniem pytań zawartych w formularzu), maks. 4 strony A4,
·    dokumentację projektu (dowolnie).

Ważne:
·    Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim i niemieckim!
·    Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31.10.2009 r.


Zgłoszenie:
Formularze zgłoszeniowe i dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej PNWM www.pnwm.org lub też uzyskać pod numerem telefonu 0048 (0) 22/ 518 89 21.

Nagrody:
Przyznane zostaną dwie główne nagrody, po jednej w kategoriach wymiana szkolna i pozaszkolna. Wysokość nagrody pieniężnej dla każdego projektu wynosi 4000 euro (po 2000 euro dla każdego z partnerów projektu). Dalsze projekty otrzymają wyróżnienie w postaci nagród rzeczowych.

Przyznanie nagrody:
Jury konkursu podejmie decyzję do końca 2009 roku. Nagroda zostanie wręczona podczas posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży na posiedzeniu wiosną 2010 roku. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa, Tel.: 0048-22-5188910
Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Friedhofsgasse 2, D-14473 Potsdam, Tel.: 0049-331-284790

(awg)

Tagi: