Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

W Chinach wydano „Kartę 08”

12.12.2008 | piątek | Udostępnij na Facebooku

„Kartę 08” podpisało 303 obywateli Chin: intelektualistów, biznesmenów, naukowców. Manifest nawiązuje do opublikowanej w styczniu 1977 roku „Karty 77” - manifestu inicjującego powstanie platformy działań opozycyjnych w Czechosłowacji.

Chiński manifest wzywa komunistyczny rząd do poszanowania praw człowieka, w tym zagwarantowania wolności słowa i religii. Sygnatariusze „Karty 08” podkreślają, że ich celem nie jest tworzenie nowej partii politycznej, ale zainicjowanie ruchu, który zapoczątkuje radykalną zmianę kulturową w Chinach.

Chińskie władze od razu zareagowały na wydanie manifestu. Jeden z jego sygnatariuszy, Liu Xiaobo, został aresztowany już w poniedziałek 8 grudnia. Innych zatrzymano na 12 godzin i poddano przesłuchaniom. Autorzy manifestu są pod ciągłą obserwacją policji.

Manifest składa się z trzech części. W pierwszej autorzy łączą datę uchwalenia pierwszej konstytucji w Chinach z oceną aktualnej sytuacji politycznej. Sygnatariusze przypominają, że dziś wielu Chińczyków wyraźnie widzi, że wolność, równość i prawa człowieka są uniwersalnymi wartościami ludzkości. Podkreślają, że Chiny w 1998 r. i 2004 r. podpisały międzynarodowe konwencje dotyczące poszanowania praw człowieka i obecnie nie realizują postanowień tych deklaracji.

W drugiej części dokumentu autorzy zwrócili uwagę na uniwersalny wymiar praw człowieka: to sprzeciw wobec oficjalnej polityki władz (a także poglądem wielu polityków Zachodnich), w której zasady poszanowania wolności człowieka w Chinach muszą ze względów kulturowych różnić się od standardów zachodnich. W „Karcie 08” czytamy: każda osoba rodzi się z prawem do godności i wolności. Rząd istnieje po to, by chronić te prawa wśród obywateli. Władza państwowa musi być usankcjonowana przez lud.

W trzeciej, ostatniej części manifestu, jego autorzy publikują szereg zaleceń, które władze chińskie powinny spełnić. Sygnatariusze zażądali m.in. stworzenia niezależnego systemu sądownictwa (wyłączenia go spod władzy partii komunistycznej), podkreślili konieczność wprowadzenia pełnej wolności religii i zniesienie przymusu rejestracji działalności grup religijnych oraz zaapelowali o przeprowadzenie odpowiednich reform systemu emerytalnego, systemu edukacji i służby zdrowia. Upomnieli się także o prawa Tybetańczyków.

Tymczasem chiński prezydent Hu Jintao w wystąpieniu telewizyjnym powiedział, że uchwalona 60 lat temu Deklaracja Praw Człowieka wyrażała pragnienia ludzkości na rzecz poprawy praw człowieka. Podpisanie deklaracji przez Chiny było według niego wyrazem chęci zapewnienia obywatelom odpowiednich środków do życia i możliwości rozwoju osobistego. W wypowiedzi prezydenta nie znalazły się żadne nawiązania do praw związanych z wolnością słowa czy praktyk religijnych.

Źródło: AP, KAI